คำกล่าวอ้าง

………………………………

รับสมัครผู้ร่วมงาน

ตำแหน่ง : นักวิชาการ

รายละเอียดงาน

งาน Part-time ทำงานที่บ้านได้ : เขียนเนื้อหาหนังสือเรียน จัดทำต้นฉบับหนังสือเรียน แผนการสอน เอกสารวิชาการ และหนังสืออื่นๆ เกี่ยวกับการศึกษา เน้นเป็นพิเศษ ในหมวดวิชา คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี / โท สายคณิตศาสตร์ /วิทยาศาสตร์, สถิติ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, ศิลปศาสตร์-สังคมศาสตร์ สาขาอักษรศาสตร์, ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, เทคโนโลยีทางการศึกษา

2. มีประสบการณ์งานสอนไม่ต่ำกว่า 2 ปี

3. มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น